Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Zápis z ustanovujúceho snemu

Milí priatelia,

dňa 30. júna 2023 v BRATISLAVE v hoteli TATRA sa uskutočnil Ustanovujúci snem politickej strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K.

Po otvorení Ustanovujúceho snemu, ktorého sa zúčastnilo temer 50 prítomných delegátov a hostí sa prihovoril splnomocnenec prípravného výboru strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K Marian Kollár. Vo svojom prejave predstavil základné smerovanie, hodnoty, zásady a vízie, na ktorých je strana postavená. Zdôraznil, že základným pilierom činnosti strany S O S K zostáva zdravotníctvo, vo väzbe na ekonomiku, školstvo, vymožiteľnosť práva, poľnohospodárstvo a pomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva, ako sú napr. mladé rodiny, samoživitelia, seniori a pod. V tomto smere SOSK reflektuje tri piliere vyjadrené pod názvom ESO, t. j. Efektívnosť – Spolupráca – Odbornosť, ktoré sú základom pre prosperujúcu spoločnosť a spokojnosť občanov. Informoval, že pri registrácii strany SOSK bola zvolená ťažšia, zložitejšia cesta, a to zbierania podpisov od občanov priamo v uliciach, čím sa tento proces neúmerne predĺžil. To malo negatívny dopad na samotný termín registrácie na MV SR,

a z objektívnych časových dôvodov nebolo možné spracovať kandidátnu listinu v stanovenom termíne, teda do 2. júla 2023. Strana SOSK sa práve z týchto uvedených dôvodov nemohla zúčastniť nastávajúcich predčasných parlamentných volieb v septembri 2023

Poďakoval všetkým aktivistom a dnes už aj súčasným členom, ktorí aktívne prispeli k zbieraniu podpisov a tým k registrácii našej strany SOSK. Vyjadril presvedčenie, že Ustanovujúci snem sa stane nielen motiváciou pre prítomných zakladajúcich členov strany SOSK, ale stane sa základom k budovaniu štruktúr stany tak, aby sme v ďalších voľbách boli aktívnou, plnohodnotnou a úspešnou politickou stranou. Dodal, že SOSK je stranou občanov a spája všetkých, ktorým záleží na tom, v akej spoločnosti žijeme, ale predovšetkým ako chceme my a naše deti v budúcnosti žiť.

Po príhovore Mariana Kollára pokračoval program Ustanovujúceho snemu, voľbou orgánov strany, a to predsedu, podpredsedov, členov predsedníctva, Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie. Ustanovujúci snem politickej strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K zvolil za predsedu strany Spájame Občanov Slovenska – SOSK Mariana Kollára,

Za podpredsedov strany boli zvolení Marian Bartko, Miroslav Kollár, Jana Kompišová, Katarína Krajčovičová, Pavol Zálešák a za členov predsedníctva strany Peter Lovaš, Natália Podhradská.

Za členov Rozhodcovskej komisie Ustanovujúci snem zvolil Ľuboša Pejhovského, Lukáša Vanča, Štefana Čopíka.

Za členov Revíznej komisie zvolili Soňu Hoffmannovú, Adrienu Lukáčovú, Lukáša Maslaňáka.

Ako posledný bod programu Ustanovujúceho snemu politickej strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K predniesol predseda strany schválenie základného smerovania strany, ktoré bolo na tomto sneme v súlade so Stanovami strany predstavené a zároveň potvrdenie Stanov strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K schválenými MV SR Ustanovujúcim snemom.