Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Naše priority

Strana Spájame Občanov Slovenska – SOSK je politickým subjektom pre všetkých občanov, ktorí túžia po dôstojnom, slušnom živote.
Jedenástoro základných téz
Naše JEDENÁSTORO zásadných a nevyhnutných zmien Slovenska

I. SILNÁ PRORODINNÁ POLITIKA. RODINA – ZÁKLADNÝ PILIER SPOLOČNOSTI. PODPORA MLADÝCH RODÍN, ZMIERNENIE NEPRIAZNIVEJ DEMOGRAFIE
II. VYSPELÁ EKONOMIKA, ZÁKLADNÝ KAMEŇ ZVYŠOVANIA ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV A ÚSPEŠNOSTI KRAJINY. (VYROVNÁVANIE ROZDIELOV S VYSPELÝMI KRAJINAMI EÚ)
III. SPRAVODLIVOSŤ A VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA PRE VŠETKÝCH. DODRŽIAVANIE A VYNUCOVANIE PRAVIDIEL PRE VŠETKÝCH
IV. NOVÉ ZDRAVOTNÍCTVO A V JEHO CENTRE PACIENT
V. SEBESTAČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINOVÁ POLITIKA
VI. NOVÉ ŠKOLSTVO PRE VŠETKÝCH, I VÝNIMOČNÝCH, AKO PROSTRIEDOK PRE BUDOVANIE EKONOMIKY S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU
VII. DÔSTOJNÝ ŽIVOT PRE SENIOROV A ZRANITEĽNÝCH OBČANOV
VIII. JEDNOTNÉ SLOVENSKO S PROSPERUJÚCIMI REGIÓNMI
IX. CESTOVNÝ RUCH AKO NÁSTROJ PROSPERUJÚCEJ EKONOMIKY A PREZENTÁCIE SLOVENSKA
X. SUVERÉNNA MEDZINÁRODNÁ POLITIKA
XI. BYŤ HRDÝ NA SVOJU KRAJINU, NA SLOVENSKO